In alle beleidslijnen is steeds extra aandacht voor de ontwikkelingen op het gebied van energietransitie en duurzaamheid. Door kennismaking met deze nieuwe technologieën vergroten we de belevingswereld van de leerlingen in deze regio en geven we een impuls aan de kwaliteit van het onderwijs.

De actielijnen dienen als kader voor de uitwerking en aansturing van de activiteiten.

1. Het versterken van de instroom en doorstroom naar de technische opleidingen

Het is van belang dat al op jonge leeftijd (po) de belangstelling te ontwikkelen en de mogelijkheden te ontdekken van techniek. Vervolgens is het zaak de belangstelling te behouden in het voortgezet onderwijs door goede stagemogelijkheden en een toekomstperspectief voor een loopbaan in de techniek.

Binnen Actielijn 1 werken we aan het versterken van de instroom en doorstroom van leerlingen naar de technische opleidingen (met nadruk op po/vo). Ook willen we de belangstelling voor techniek vergroten. 

Eindresultaat (2023)

Meer instroom in de techniek: 40% vmbo-leerlingen volgt techniek, 45% D&P kiest voor techniek, in het prakijkonderwijs kiezen meer leerlingen voor techniek dan nu (25).

Activiteiten

Dit doen we door de volgende activiteiten te initieren:

 • Leerkrachten groep 7 en 8 professionaliseren op het gebied van Wetenschap en Technologie;
 • Lespakketten ontwikkelen op het gebied van duurzaamheid/energietransitie in de regio;
 • Week van de techniek opzetten met samenwerkingspartners in de regio
 • Een techniekbus naar de basisscholen laten gaan
 • Regelmatig organiseren van doe-activiteiten voor het po op het vmbo

2. Het versterken van de doorlopende leerlijnen van alle technische profielen

Binnen actielijn 2 verbeteren we de samenwerking vmbo-mbo en zorgen we voor een passende (goed aansluitende) leerweg binnen de profielen PIE, BWI, MVI en M&T. Zo verbeteren we de aansluiting van de keuzevakken in het vmbo aan de keuze van de opleiding op het mbo en streven we naar een gezamenlijk vierde en vijfde leerjaar vmbo/mbo. We zorgen ervoor dat leerlingen hun mbo-2 diploma kunnen halen op het vmbo (onder verantwoordelijkheid van het mbo). 

Eindresultaat (2023): Verbeterde samenwerking vmbo-mbo door een doorlopende leerroute, met daarbinnen een gezamenlijk vierde leerjaar vmbo/mbo.

Activiteiten

Een deel van de activiteiten vinden ieder jaar plaats, een ander deel van de activiteiten vindt een keer in de twee jaar plaats en een aantal activiteiten heeft alleen plaatsgevonden in het startjaar 2020. 

 • Samenwerking vmbo-mbo
 • Ontwikkelen passende keuzevakken
 • Ontwikkelen van een gezamenlijk (vmbo-mbo) leerjaar 4
 • Verbeteren aansluiting op de arbeidsmarkt
 • Ontwikkelen van een programma gericht op veiligheid en veiligheidseisen.
 • Opstellen van een LOB-programma en kennismakingsprogramma gericht op instroom

3. Professionalisering van docenten

Het tekort aan technische docenten in Nederland zorgt ervoor dat er op termijn ook in onze regio vacatures niet vervuld kunnen worden. Er is behoefte aan een verhoogde instroom van technische docenten in de periode 2020-2023. Om het kwantitatieve én kwalitatieve tekort van techniekdocenten op te lossen willen we ook meer werknemers uit het bedrijfsleven inzetten. Dit zogenaamde concept van de hybride docent willen we nader verkennen en opzetten. Daarbij zoeken we nadrukkelijk de samenwerking met de (technische) lerarenopleidingen, zoals het aanbieden van verkorte scholingstrajecten als zij-instroom en de Associate Degree.

Eindresultaat (2023): Iedere techniekdocent heeft een professionaliseringstraject doorlopen, te weten iedere techniekdocent heeft voor de zomer van 2021 een docentstage gelopen en elk jaar worden 2 nieuwe hybride techniek-docenten opgeleid uit het bedrijfsleven.

Activiteiten

Dit doen we door de volgende activiteiten te initieren:

 • Docentstages organiseren
 • Hybride docenten werven en (bij)scholen
 • (Bij)scholing techniekdocenten

4. Innovatie (Het onderwijsbedrijf)

Binnen actielijn 4 ontwikkelen we een leercarrousel. Beroepsonderwijs en bedrijfsleven werken samen aan een innovatief opleidingsmodel, waardoor leerlingen en ouders een verbeterd en realistisch (toekomst)beeld krijgen van de sector techniek in de regio. Er ontstaat een leercarrousel waarin beroepsonderwijs van het vmbo en betrokken (partner)bedrijven met elkaar verbonden zijn binnen geïntegreerde lesprogramma’s.  Deze verbinding impliceert, dat innovaties in de sector automatisch een plek krijgen in het lesprogramma. De leercarrousel wordt toegepast in de keuzevakken techniek in de bovenbouw van alle leerwegen. Er wordt jaarlijks een regionale innovatieweek techniek georganiseerd, waarin bedrijven zich presenteren. In juli 2021 is de leercarrousel opgezet, in pilots op elke deelnemende school uitgevoerd, geëvalueerd en regulier geïmplementeerd. Na de pilots wordt een verdienmodel uitgewerkt.

Eindresultaat (2023): Per deelnemende vmbo-school is er een curriculum en programma per keuzevak, passend lesmateriaal, toetsen en examens. Jaarlijks een innovatieweek.

Activiteiten

Dit doen we door de volgende activiteiten te initiëren:

 • Ontwikkelen en aanbieden keuzevakken samen met bedrijfsleven
 • Ontwikkelen organisatiemodel leercarrousel

Organiseren van een jaarlijks terugkerende innovatieweek